برنامه دوره های جهانزبان/گراف حسی (مهر الی آبان 98)

??? جهانزبان ???

✅ تهران
?برگزاری : 26 مهر
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

‎ ‌‎??? جهانزبان ???

✅ کرمان
?برگزاری : 24 آبان
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

??? گراف حسی 20 ???

✅ تهران
?برگزاری : 17 آبان
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

‎ ‌‎??? گراف حسی 21 ???

✅ کرمان
?برگزاری : 23 آبان
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

? لینک گروه آشنایی با همایش گراف‌های حسی:
https://t.me/joinchat/BQkAe1HqAIzSc_tuGLYnHQ